Informatie
Oppervlakte
5353 km2.
Aantal inwoners
ca 34501.
Jaarlijkse bevolkingsgroei
vrijwel nihil.
Emigratie en immigratie
er is sprake van emigratie-overschot (vertrek groter dan vestiging. Dit laatste vooral uit Guyana).
Gezinssituatie
slecht, getuige het betrekkelijk hoge aantal echtscheidingen van 48.4% (heel Suriname 25%).
Opleidingsniveau bevolking
groep boven 50 jaar gemiddeld 4e klas lagere school; groep tussen 30 en 50 jaar: gemiddeld lagere schoolopleiding; groep tussen 20 en 30 jaar: LBGO of 3e klas Mulo.
Analfabetisme
het hoogst onder de groep boven 50 jaar (40%), laagst onder de groep beneden 30 jaar (8%).
Werksituatie en beroepen
Rijstbouw 75%
Ambtenaren 10%
Handel 5%
Visserij 5%
Overig 5%
Gemiddeld gezinsinkomen per maand
sf 200.000 (ongeveer 70 euro, terwijl de vaste lasten voor een gezin met twee kinderen sf 425000 bedraagt.
Armoede
45% van de bevolking verkeert in een armoedesituatie (leeft van euro enkele tientjes per maand van o.a. de sociale dienst).
Gezondheidssituatie
gaat achteruit; bewustzijns- en kennisniveau op dit gebied is laag; hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak no 1 onder Hindostanen.
Onderwijs
gebrek aan goed meubilair, leermiddelen en voldoende gekwalificeerd en goed gemotiveerd personeel; vele kinderen komen vermoeid en met een hongerige maag naar school; scholen vaak slecht onderhouden en slecht bereikbaar in regentijd.
Sport
weinig faciliteiten, vooral in de polders.
Cultuur
dor cultureel klimaat; verval, achteruitgang; weinig of geen bibliotheken; cultuurcentrum in Nw. Nickerie onder wied; weinig of geen actieve zang- dans en muziek- en toneelgroepen; in heel Nickerie is er maar 1 baithak gana groep; eerder sprake van een bar- en drankcultuur en opbloei van prostitutiecentra waar ook veel kinderen worden misbruikt (Bangkok in Nickerie). Premchand spreekt van moreel verval. Moderne invloeden (tv, internet, globalisering) doen hun invloeden gelden. De traditionele moraal wankelt en erodeert in snel tempo.
Sociale infrastructuur
Nickerie heeft enkele honderden organisaties, maar de meeste functioneren niet (gebrek aan kader). De bevolking is vrij passief , toont weinig initiatief en vestigt alle hoop op overheidsinitiatieven.
Media
Nickerie heeft 4 radiostations en 1 televisiestation, deze media zijn niet ontwikkelingsgericht, maar vooral gericht op amusement en reclame. Geen lokale kranten en tijdschriften. Mede daardoor zwak ontwikkelde leescultuur. In de polders leest slechts 5% van de bevolking de krant.
Milieu
sterk verwaarloosd en ontsierd door autowrakken. Geen vuilophaaldienst voor polders. Drinkwatervoorziening: slecht in de polders waar velen het moeten doen met soms besmet water uit lozingen en kanalen.
Politiek en bestuur
Aan het hoofd van het district staat een districtscommissaris. Nickerie is een van de districten waar er proeven worden genomen met bestuurlijke decentralisatie. Decentralisatie is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van burgerzin onder de bevolking. Districtsbewoners worden daardoor geprikkeld en gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de opbouw van hun district. Een vijftal Nickerianen zit in de Nationale Assemblee. Vroeger heeft Nickerie een eigen politieke partij gekend, de Nickerie Onafhankelijke Partij o.l.v. D. Poetoe en "meester Jan Kolhoe''. Vele bekende Surinaamse politici zijn afkomstig uit het district Nickerie. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij de emancipatie van de Hindostanen en de ontwikkeling van het land. Illustere figuren zijn: mr. C.R. Biswamitre, het eerste Hindostaanse statenlid dat in 1936 werd gekozen tot lid van de Koloniale Staten; voorts W. Juglall, statenlid en minister van onderwijs in de jaren 50; bij de tussentijdse verkiezingen van 1955 versloeg Juglall de populaire mevrouw dr. Sophie Redmond - Monkou. In deze reeks horen ook thuis de politieke pioniers dr. Rambaran Mishre en Mr. J.Lachmon. Niet onvermeld mogen worden: Oedayradjsing Varma, H. Laigsing, pro. Dr. Baal Oemrawsing, Lt. S. Rambocus, P. Parmessar, H. Kisoensing en Ir. R. Sankar, de eerste gekozen president van Suriname. In de bestuurlijke geschiedenis van Nickerie heeft een aantal Nickerianen zich als districtscommissaris bijzonder verdienstelijk gemaakt. Genoemd mogen worden de heren J. Parabirsing en R.P. Bharos. Zij waren door hun geŽngageerde inzet meer dan administratieve hoofden van het district.

 

Copyright © 2003 - 2004 . All rights reserved.

Designed & hosted by Galactica's Graphics